Diaconaal doen doordacht

9 789043 529648 NUR 700 ISBN 978 90 435 2964 8 Èɬ SĊÊʖDŽĊǍƏɋÊſɬ Handboek Diaconiewetenschap Èɬ ɬLĊɴɬ·ƞɬñȽŦĊǍɬ˂ǍɬñĊɋƬʖǍñƏŦĊɬʖɴĊʖȽɋɬʖƏɴɬſĊɴɬ·ȽĊñĊɬɋȏĊÊɴȽʖDŽɬ van de kerken Èɬ ƏĊñɴɬĊĊǍɬÊɴʖĊƲĊɬɴſĊǤȽĊɴƏɋÊſĊɬ·ɋƏɋɬ Diaconaal doen doordacht ɬƏɋɬ·ĊñǤĊƲñɬ˂ǤǤȽɬſĊǍɬñƏĊɬ·ĊȽǤĊȏɋDŽɴƏŦɬǤĹɬ ˄ĊɴĊǍɋÊſȏȏĊƲƞɬƬɬñƏÊǤǍƏĊɬȒ·ĊȘɋɴʖñĊȽĊǍèɬ˂ǤǤȽɬſĊǍɬñƏĊɬÊɴƏĊĹɬ˄ĊȽƬƉ zaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden. Het boek is geschreven door de redactie Handboek Diaconieweten- ɋÊſȏɬĊǍɬĊǍƬĊƲĊɬǍŦĊˠǤÊſɴĊɬʖɴĊʖȽɋȡɬ3ĊɴɬƏǍƏɴƏɴƏĊĹɬƲŦɬDŽĊñĊɬ·ƞɬɬñĊɬ SĊÊʖDŽĊǍƏɋÊſĊɬ ƏÊǤǍƲĊɬfɴʖñƏĊƬȽƏǍŦɬĊǍɬſĊɴɬƲǍñĊƲƞɬƬɬ·ʖȽĊʖɬ 6fCȡɬ Diaconaal doen doordacht voorziet in een behoefte bij de theologi- ɋÊſĊɬĊǍɬƬĊȽƬĊƲƞɬƬĊɬȒDŽ·ɴɋȘǤȏƲĊƏñƏǍŦĊǍȡ 6ǍɴĊȽĊɋɋǍɴɬƏɋɬñɴɬ Diaconaal doen doordacht – Handboek Diaconie- wetenschap ɬñĊɬǍñȽʖƬɬƲĊŦɴɬǤȏɬɴƏĊǍɬȏȽƬɴƞɬƬ·ĊɋÊſȽƞɬ˂ƏǍŦĊǍèɬñƏĊɬĊĊǍɬ ƏǍƬƞɬƬɬŦĊ˂ĊǍɬȽǤǍñɬñĊɬñƏÊǤǍƲĊɬȏȽƬɴƞɬƬȡɬ ĊɬɴƏĊǍɬ˂ĊȽſƲĊǍɬˠƞɬǍɬĊĊǍɬ voorbeeld van hoe thans diaconie en diaconaat zich ontwikkelt, ˠƏÊſɬȏȽĊɋĊǍɴĊĊȽɴɬĊǍɬʖƏɴŦĊ˂ǤĊȽñɬ˄ǤȽñɴȡɬ3ĊɴɬĊĊȽɋɴĊɬñĊĊƲɬǤȏĊǍɴɬDŽĊɴɬĊĊǍɬ ƏǍƲĊƏñƏǍŦɬǤȏɬñƏÊǤǍƏĊɬĊǍɬŦĊĊŊɬɬĊĊǍɬɋȏĊÊƏƲĊɬȏƲɴɋɬǍɬ˂ĊȽˠǤĊǍƏǍŦɬ ·ƏǍǍĊǍɬñƏÊǤǍɴȡɬ3Ċɴɬɴ˄ĊĊñĊɬñĊĊƲɬ·Ċ˂ɴɬȽĊŕɬĊÊɴƏĊɋɬǤȏɬñĊɬɴƏĊǍɬȏȽƬƉ ɴƞɬƬ·ĊɋÊſȽƞɬ˂ƏǍŦĊǍɬ˄ȽƏǍɬŦĊƬĊƬĊǍɬ˄ǤȽñɴɬǍȽɬñĊɬDŽɴɋÊſȏȏĊƲƞɬƬĊɬ context, de organisatie, en het diaconaal handelen. Het derde deel ɋƲʖƏɴɬĹɬDŽĊɴɬɴſĊǤƲǤŦƏɋÊſĊɬƲĊĊȽȏʖǍɴĊǍɬñƏĊɬǍȽɬ˂ǤȽĊǍɬƬǤDŽĊǍɬʖƏɴɬñĊɬ ɴƏĊǍɬȏȽƬɴƞɬƬ·ĊɋÊſȽƞɬ˂ƏǍŦĊǍȡɬ De redactie bestaat uit drs. Hub Crijns, drs. Ellen Hogema, dr. Trinus Hoekstra, dr. Lútzen Miedema, dr. Herman Noordegraaf, Ploni Robbers-van Berkel, drs. Herman van Well, dr. Jozef Wissink en dr. Hanneke Arts-Honselaar (eindredactie).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=